STT

Họ và tên

Chức vụ/nhiệm vụ được phân công

ĐT

1

Lê Thị Vang

Tổ trưởng/ CN lớp 5A

0774424433

2

Trần Thị Kim Trúc

GVCN lớp 5B

0776913381

3

Lê Thị Nam Sang

GVCN lớp 5C

0706003201

4

Võ Thị Thu Sương

GV Tiếng Anh

0935344915

5

Hứa Tịnh Nguyên

GV Tiếng Anh

0935797795

6

Nguyễn Thị Phúc

GV Tiếng Anh

0783344978